KTO SME?


MÉDIA MODRA s.r.o.,
Sídlo: Sokolská 8, Modra 900 01
IČO: 468 675 97
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 84621/B
DIČ: 2023613339
IČ DPH: SK2023613339

Zakladateľ: Mesto Modra

Konateľka: Mgr. Jana Kuchtová

Dozorná rada:
Bc. Andrea Kukumbergová
PhDr. Viera Jančovičová
p. Katarína MachatováSpoločnosť MÉDIA MODRA, s.r.o. je 100% mestskou spoločnosťou mesta Modry. 


Od svojho vzniku je prevádzkovateľom rozhlasového média RÁDIO MODRA. Od augusta 2016 prevádzkovala oficiálny mestský printový mesačník Modranské zvesti a spoločnosť bola do 30. 3. 2021 jeho vydavateľom. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo transformáciu  spoločnosti Média Modra, s.r.o. s účinnosťou od 1. apríla 2021. Uznesením MsZ zo 4. 3. 2021 č. 493/16/2021 schválili poslanci MsZ Zriaďovaciu listinu organizácie Kultúrne centrum Modra, do ktorej bola doplnená vydavateľská činnosť a s tým súvisiace vydávanie mesačníka Modranské zvesti, ďalej uznesením č. 491/16/2021 schválili Štatút organizácie Kultúrne centrum Modra a uznesením č. 492/16/2021 Štatút mesačníka Modranské zvesti, v ktorom je zakotvená zmena vydavateľa z Média Modra s.r.o na Kultúrne centrum Modra.

----------------------------------------------------------Redakčná rada Modranských zvestí vymenovaná Mestským zastupiteľstvom Modra: Miriam Fuňová (predsedníčka), Naďa Kovárová, Zuzana Tichá, Vladimír Neuschl, Roman Benčurík